Medlemskap

Fullvärdig aktiv medlem

Aktiva medlemmar är medlemmar med obegränsad spelrätt.

Vardagsmedlem

Under vårsäsongen t.o.m. vecka 25 och under höstsäsongen fr.o.m. vecka 34 har vardagsmedlem rätt att spela vardagar utan tidsbegränsning samt lör-, sön- och helgdagar efter kl. 14:00. Vid spel t.o.m. kl. 14:00 på lör-, sön- och helgdagar under nämnda period betalar vardagsmedlem full greenfee (eller berättigad rabatterad greenfee). Full greenfee gäller även alla dagar och tider under perioden vecka 26 -33

Greenfeemedlem

Greenfeemedlem äger rätt att spela alla dagar mot halv greenfee alternativt årsgreenfee (7000 kr). Greenfeemedlem bokar starttid enligt samma regler som andra greenfeegäster.

Passiv medlem

Har ingen spel –eller bokningsrätt.

Inträdesavgift

Klubbens inträdesavgift är fastställd till 3 x årsavgiften för respektive medlemskategori.

Kö för medlemskap

Halmstad Golfklubb har för närvarande kö för medlemskap. Vid anmälning till kön tar klubben ut en anmälningsavgift på 250 kr. Åravgiften för att stå i kön är 250 kr. Endast köande erbjuds våra olika medlemskapsformer.

Övergång mellan junior till senior

Junior erlägger vid övergång till seniormedlem skillnaden mellan den inträdesavgift för senior och junior, som gäller det sista året vederbörande är junior.

Utträde

Utträde måste meddelas skriftligen till Halmstad Golfklubb.

Vid utträde eller övergång till annan medlemskategori återbetalas inträdesavgiften ej (beslutat på årsmötet 2006).

Byte av kategori

Övergång mellan de olika medlemskategorierna kan ske under förutsättning att detta anmäles skriftligen till kansliet senast 31 augusti året innan förändringen ska ske.

Årsavgifter 2015

Årsmötet har den 24 november 2014 fastslagit följande avgifter för säsongen 2015.

  Senior Junior
Inträdesavgift 3 x årsavgiften 3 x årsavgiften
Fullvärdig aktiv medlem 6.700 kr 3.150 kr
Vardagsmedlem 3.950 kr 2.050 kr
Greenfeemedlem 2.400 kr 1.200 kr

 

 

 

 

 

Den högre inträdesavgiften för fullt aktiv medlem erläggs för samtliga kategorier om man som medlem vill ha möjlighet att mellan säsongerna byta medlemskategori. Erläggs endast inträdesavgift för vald kategori erbjuds inte möjligheten att byta medlemskategori mellan säsongerna.

Årsavgiften delas upp i medlemsavgift och spelavgift.

Medlemsavgiften är 1.100 kr för seniorer och 600 kr för juniorer.

Spelavgiften är det överskjutande beloppet från medlemsavgiften för respektive kategori och inkluderar 6 % mervärdesskatt.