Informationsmöte och Kallelse till årsmöte 2018 samt handlingar

Nu skickar vi också ut höstens klubblad med massa intressant läsning om den gånga säsongen. Klubbladet innehåller också kallelse och föredragningslista till årsmöte i Halmstad Golfklubb som hålls den 25 november kl. 11.00. Nytt för i år är att vi kommer göra informationsmöte innan själva årsmötet där undertecknad kommer presentera verksamhetsåret 2017/2018 och även blicka framåt. Självklart kommer det också ges tillfälle för frågor och diskussion kring allt som rör golfklubben. Informationsmötet börjar kl. 10.00 den 25 november.

Handlingar

Kallelse och handlingar till årsmötet är nu publicerade på www.hgk.se och finns tillgängliga på Halmstad Golfklubb. Klicka här för att komma till handlingarna - http://bit.ly/arsmote20181125

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Fråga om mötet behörigen utlysts.

4. Fastställande av föredragningslistan.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt eventuellt val av extra rösträknare.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets överskott.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

11. Behandling av förslag, som har väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem.

12. Fastställande av högsta antalet medlemmar i klubben för nästa verksamhetsår.

13. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande året.

14. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

15. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för tiden intill nästa årsmöte. Ordförande under 2017/2018 har varit Rikard Hanson.

16. Val av styrelseledamöter för två år och ev fyllnadsval. Mandattiden utgår för Andreas Johansson, Eva Östergren och Sten-Erik Carlsson.

17. Val av två revisorer och en suppleant för tiden intill nästa årsmöte. Revisorer har varit Per Widell och Yvonne Wennerholm med Peter Willner som suppleant.

18. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

19. Övriga frågor.

Julbord efter årsmötet

Kombinera årsmötet med vårt underbara julbord i vår restaurang. Den 25 november dukar vi fram alla läckerheter som hör julen till och även tomten kommer besök för barnen.

Pris: 375 kr 

Boka ert bord på 035-32550

Varmt välkomna

Christian Jakobsson

Kommentarer