Kallelse till årsmöte

Årsmöte i Halmstad hålls den 26 november kl. 11.00 i stora konferensrummet på Halmstad Golfklubb. Årsredovisning och övriga handlingar hittar du genom länken längre ner.

Medlemmarna i Halmstad Golfklubb kallas till årsmöte i stora konferensrummet på Halmstad Golfklubb söndagen den 26 november kl. 11.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Fråga om mötet behörigen utlysts.

4. Fastställande av föredragningslistan.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt eventuellt val av extra rösträknare.

7. Prisutdelning klubbmästerskap, utdelning av Nätverkets juniorstipendier.

8. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets överskott.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

12. Behandling av förslag, som har väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem.

13. Fastställande av högsta antalet medlemmar i klubben för nästa verksamhetsår.

14. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande året.

15. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

16. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för tiden intill nästa årsmöte. Ordförande under 2016/2017 har varit Rikard Hanson.

17. Val av styrelseledamöter för två år och ev fyllnadsval. Mandattiden utgår för Lars-Peter Harbing, Sofia Grönberg Whitmore och Jessika Broström.

18. Val av två revisorer och en suppleant för tiden intill nästa årsmöte. Revisorer har varit Per Widell och Yvonne Wennerholm med Peter Willner som suppleant.

19. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

20. Övriga frågor.

Årsredovisning hittar ni på medlemmarnas inloggningsskyddade sidor genom att klicka här.

Christian Jakobsson

Klubbdirektör

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Ny slopevärdering av våra banor 2018-10-18
Halmstad vann H70 2018-10-02
Lyckad höstavslutning 2018-09-26
Nya klubbmästare 2018-09-16
Halmstad vann D50 2018-09-14