Förslag – Nya medlemskapsformer 2024

Styrelsen kommer lägga ett förslag till nya medlemskapsformer till årsmötet i mars 2023. Förslaget håller på att utformas och här har ni möjlighet att lämna era synpunkter. Ni hittar den möjligheten längst ner på sidan.

Information och förslag från styrelsen kring medlemskapsformer

Det åligger Styrelsen för Halmstad Golfklubb att löpande se över klubbens verksamhet och då inte minst medlemmars rättigheter och skyldigheter. En av Styrelsens viktigaste uppgifter är att värna våra medlemmars tillgång till banorna, samtidigt som rätt balans mellan gästspel och medlemsspel säkerställs.

Under 2022 har Styrelsen genomfört en utredning av klubbens medlemskapsformer med tillhörande spelrättigheter och spelmönster på våra banor. Utredningen har resulterat i att Styrelsen föreslår ett antal förändringar för att säkerställa att klubbens medlemskapsformer är rätt utformade för framtiden och väl anpassade för våra medlemmars behov oavsett kön, ålder eller spelfrekvens.

Bakgrund

Färre rundor under 2022
Coronapandemin medförde stora effekter på golfspelet. Golfen fick ett rejält uppsving, inte bara på Halmstad Golfklubb utan över hela landet. Såväl etablerade som nya golfare – både medlemmar och gäster – hittade i större utsträckning ut till Halmstad Golfklubb. Detta var mycket glädjande men samtidigt utmanande för klubben. Hela situationen gav oss nya insikter som har bäring på våra medlemskapsformer.

Under 2022 spelades det färre antal rundor på våra banor och vi anser att spelmängden nu har stabiliserats på en nivå som är i linje med normal spelbelastning på Halmstad Golfklubb.

Aktiv analys och prissättning av greenfee har under 2022 varit en faktor som bidragit till bättre balans mellan medlems- och gästspel.

Effekten av de nuvarande vardags- och greenfeemedlemskapen
Sedan förra medlemskapsutredningen och de förändringar av medlemskapsformerna som genomfördes 2006, har klubben utöver att ta in aktiva medlemmar även tagit in vardags- och greenfeemedlemmar, i linje med det beslut som årsmötet då fattade. Ett viktigt faktum är att de som tas in som vardags- och greenfeemedlemmar ofta väljer att stå kvar i kö för aktivt medlemskap.

Lågt intag av nya aktiva seniorer
En av effekterna av Coronapandemin var att fler medlemmar än tidigare valde att fortsätta som aktiva medlemmar, alternativt bytte till aktivt medlemskap. Detta innebar att intaget av nya medlemmar under åren 2020–2022 från medlemskön i princip blockerades och stannade vid 4 nya medlemmar, att jämföra med den normala nivån som brukar vara 40–50 per år. Styrelsen betonar att det är viktigt med en kontinuerlig rörelse i medlemskön för att den skall bibehålla sin attraktivitet, något som också framför allt påtalas av köande vardags- och greenfeemedlemmar.

Målsättningar

Styrelsen vill uppnå följande:

Ökad tillgång till banorna genom nya medlemskapsformer
Spelfrekvensen är den parameter som har störst effekt på tillgängligheten till våra banor. Styrelsen anser att en nyckel till att åstadkomma ökad tillgänglighet är att introducera mer anpassade medlemskapsformer som ger medlemmarna mer valfrihet. Medlemskapsformerna skall utformas så att de matchar olika medlemmars förutsättningar och behov genom livet

Prioritering av medlemmarnas tillgång till banorna
Styrelsen vill prioritera medlemmarnas tillgång till banorna i balans med rätt mängd gästspel

Bibehållen rörlighet
Rörlighet mellan kategorierna kommer även fortsättningsvis erbjudas enligt dagens gällande regler

 

Förslag till åtgärder

Styrelsen föreslår följande åtgärder för att nå målsättningarna:

  • Vid inträde till Halmstad Golfklubb skall medlemmen alltid bli aktiv medlem
  • Vid inträde skall den aktive medlemmen kunna välja den spelrättighet som passar personen bäst just då
  • Två nivåer av aktivt medlemskap införs – ”Aktiv 2” och ”Aktiv 4” – vilka utformas för att matchas typiska spelmönster bland medlemmarna idag
  • Ett nytt begränsat medlemskap införs – ”Begränsad 2”, och Greenfeemedlemskapet består. Dessa medlemskapsformer ska framgent endast erbjudas till aktiva medlemmar som anser att någon av dessa passar dem bättre än ett aktivt medlemskap
  • Vardagsmedlemskapet avskaffas i sin nuvarande form. Utfasning av denna medlemskapsform kommer att ske under en treårsperiod
  • Fortsatt aktiv analys och prissättning av greenfee som ett verktyg för att säkerställa önskad balans mellan medlems- och gästspel

Not: Förslag till prissättning för alla medlemskapsformerna kommer att presenteras till årsmötet 2023.

Förslag – Nya medlemskapsformer 2024

  • Intag av nya medlemmar sker endast till kategorin ”Aktiv”. Medlemmen kan fritt välja kategori efter att ha betalat inträdesavgiften
  • Antal medlemmar fastställs till 1600 aktiva seniorer och 320 juniorer för 2024
  • Vardagsmedlemskapet är inte valbart från säsongen 2024 och fasas ut. År 2027 upphör kategorin
  • Inga förändringar genomförs i övriga kategorier

 

 

Kategori

Spelrättighet

Tidbokning

Medlem

Aktiv 4

Alla dagar

4 starttider på varje bana

Aktiv 2

Alla dagar

2 starttider på varje bana

Begränsad 2

Måndag - Torsdag

2 starttider på varje bana

Greenfee

Spel mot reducerad greenfee

-

Junior

Alla dagar

4 starttider på varje bana

Vardag

Mån – Fre, helger efter 14.00 (v. 34 – 25)

2 starttider på varje bana

Passiv (senior)

-

-

Passiv (junior)

-

-

Frågor & Svar

Styrelsen har sammanställt följande Frågor och Svar kring förslaget till nya medlemskapsformer.

F: Jag är Aktiv medlem, vad gäller för mig?

S: Som aktiv medlem kan du välja vilken kategori du vill tillhöra framgent. Gör du inget aktivt val blir du placerad i kategorin Aktiv 2.

F: Vad händer för mig som Junior?

S: Halmstad Golfklubb vill skapa golfare för livet och vi tycker det är viktigt att våra yngsta medlemmar kommer ut på våra banor. Därför har ni samma bokningsrättigheter som tidigare – 4 starttider på varje bana. Som junior kan du endast vara aktiv eller passiv medlem. 

F: Jag är Vardagsmedlem vad gäller för mig?

S: Vardagsmedlemskapet kommer att fasas ut men består under en övergångstid på tre år. Du kan därefter välja bland de nya medlemskapsformerna.

F: Jag är köande Vardagsmedlem. Vad gäller för mig?

S: Är du köande kommer du erbjudas aktivt medlemskap när du står på tur i kön. Efter tre år när vardagsmedlemskapet har fasats ut kommer du erbjudas begränsat medlemskap.

F: Jag är Greenfeemedlem, vad gäller för mig?

S: Greenfeemedlemskapet består i sin nuvarande form. Är du köande kommer du erbjudas aktivt medlemskap när du står på tur i kön.

F: Jag är Passiv medlem idag, kommer förändringar ske för mig?

S: Nej, du kan lugnt kvarstå som passiv medlem. Vill du ta upp golfen igen har du nu nya medlemskapsformer att välja emellan.

F: Jag är köande, vad gäller för mig, vad händer med kön

S: Kön består i sin nuvarande form och förhoppningsvis kan vi erbjuda fler medlemskap i Halmstad Golfklubb. 

F: Vad baseras inträdesavgiften på?

S: Inträdesavgiften till Halmstad Golfklubb är satt till 3 gånger medlemsavgiften för kategorin ”Aktiv 2”.

Styrelsen för Halmstad Golfklubb