Stadgar

Stadgarna fastställda 1997-11-25

Stadgarna ändrade 2002-11-26

Stadgarna ändrade 2004-11-22

Stadgarna ändrade 2006-11-27

Stadgarna ändrade 2016-11-21


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
2 § Sammansättning
3 § Tillhörighet mm
4 § Beslutande organ
5 § Firmateckning
6 § Verksamhets- och arbetsår
7 § Stadgetolkning
8 § Stadgeändring
9 § Upplösning av golfklubben

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap
11 § Utträde
12 § Uteslutning
13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

ÅRSMÖTE OCH EXTRA MÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse
16 § Förslag till ärenden att
behandlas av årsmötet 17 § Rösträtt samt yttrande-
och förslagsrätt
18 § Beslutsförhet
19 § Beslut och omröstning
20 § Valbarhet
21 § Ärenden vid årsmötet
22 § Extra möte

VALBEREDNING

23 § Sammansättning, åligganden

REVISION

24 § Revision

STYRELSE

25 § Sammansättning
26 § Åligganden
27 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
28 § Överlämnande av beslutanderätten

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Idrott är en fysisk aktivitet, som människor utför för att få motion och rekreation eller för att uppnå tävlingsresultat.

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som i socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla, och att den kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

(Gällande från Riksidrottsmötet 1993)


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 ÄNDAMÅL

Halmstad Golfklubb är en ideell förening, som har till ändamål att bereda sina medlemmar tillfälle att utöva golfsport i enlighet med idrottens mål och inriktning samt att för detta ändamål ställa en golfanläggning i Halmstads kommun till deras förfogande.

§ 2 SAMMANSÄTTNING

Halmstad Golfklubb består av de fysiska personer som har intagits i klubben som medlemmar.

§ 3 TILLHÖRIGHET M M

3.1 Golfklubben har sin hemort i Halmstad.

3.2 Golfklubben är sedan 1930 medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

3.3 Golfklubben tillhör Hallands golfdistriktsförbund (HGDF) samt Hallands idrottsförbund (DF)

3.4 Golfklubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut, som har fattats av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt att lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 4 BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra möte och styrelsen.

§ 5 FIRMATECKNING

Golfklubbens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem, som styrelsen därtill utser.

§ 6 VERKSAMHETSÅR OCH ARBETSÅR

6.1 Verksamhetsåret omfattar tiden 1 september - 31 augusti påföljande år.

6.2 Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t o m årsmötet påföljande år.

§ 7 STADGETOLKNING

Om fråga uppstår om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande, som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

§ 8 STADGEÄNDRINGAR

8.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

8.2 Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen.

8.3 Beslut om stadgeändring träder ikraft, sedan det har godkänts av SGF.

§ 9 UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

9.1 För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmötet med biträde av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

9.2 I beslut om upplösning av klubben skall anges, att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

9.3 Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart insändas in till SGF.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

§ 10 MEDLEMSKAP

10.1 Medlem intages av styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av en registreringsavgift. Denna avgift fastställs av årsmötet.

Medlemskap får vägras endast om särskilda skäl föreligger så- som hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller skäl knutna till den sökande. Beslut därom fattas av styrelsen.

10.2 Medlemmar är hedersmedlemmar, aktiva medlemmar, vardagsmedlemmar, greenfeemedlemmar, tillfälliga medlemmar, passiva medlemmar och stödjande passiva medlemmar. Medlem är junior till och med det år han/hon fyller 21 år, varefter han/hon är senior.

10.3 Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben.

10.4 Tillfälligt medlemskap kan medges anställda, arrendatorer, elitspelare
och samarbetspartners efter beslut av styrelsen. Tillfälligt
medlemskap medges för ett år i taget.

Not: Styrelsen upprättar detaljanvisning för medlemskapet med
beaktande av anställnings- och avtalsformer.

10.5 Högsta antalet medlemmar av kategorierna aktiva medlemmar, vardagsmedlemmar, greenfeemedlemmar, och tillfälliga medlemmar
fastställs av årsmötet. 

§ 11 UTTRÄDE

11.1 Medlem, som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemmen blir omedelbart skild från klubben, om han/hon ej begär utträde vid en senare tidpunkt under pågående verksamhetsår.

11.2 Medlem, som inte har erlagt stadgade avgifter inom föreskriven tid, skall anmodas att göra detta inom trettio dagar. Om medlemmen underlåter att följa denna anmodan, och om det inte finns skäl för anstånd, som kan godkännas av styrelsen, skall medlemmen anses ha utträtt ur klubben frivilligt.

11.3 Medlem, som har anmält sitt utträde, eller som anses ha utträtt frivilligt enligt ovan, skall erlägga förfallna avgifter enligt styrelsens bestämmande.

§ 12 UTESLUTNING

12.1 Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen har motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen avsiktligt eller av grov oaktsamhet har skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas, om han tidigare har tilldelats varning.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Not: Medlem, som har underlåtit att erlägga stadgade avgifter till klubben, anses enligt § 11.2 ha utträtt ur klubben frivilligt.

12.2 Fråga om uteslutning får inte avgöras, förrän medlemmen har beretts tillfälle att yttra sig. Tid för yttrande bestämmes av styrelsen och skall uppgå till minst fjorton dagar.

12.3 I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslut. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

12.4 Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt RF:s stadgar.

12.5 Sedan beslut om uteslutning har fått bindande verkan, får klubben ej kräva den uteslutne medlemmen på stadgade avgifter.

12.6 Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

12.7 Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger, får medlem- men tilldelas varning. Härvid tillämpas samma förfarande som ovan vid uteslutning.

§ 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

13.1 Medlem har rätt att delta i klubbens angelägenheter vid möten och andra sammankomster, som anordnas för medlemmarna, och har därtill rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter.

13.2 Medlem skall följa klubbens stadgar och de beslut, som i vederbörlig ordning har fattats av klubbens organ, samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.

13.3 Medlem skall betala de avgifter, som bestäms av årsmötet. Årsavgiften skall betalas senast den 31 januari det år, som avgiften avser.

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Även annan medlem kan, om särskilda skäl föreligger, årsvis befrias från avgifter efter beslut av styrelsen.

13.4 Medlem får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet, som följer av medlemskapet.

13.5 Medlem har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§ 14 DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

14.1 Aktiv medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former, som är vedertagna inom idrotten.

14.2 Medlem får utan särskilt tillstånd från klubben delta i tävlingar, vars prissumma understiger vad som vid varje tidpunkt har fastställts av SGF. För deltagande i tävling med högre prissumma fordras klubbens godkännande.

14.3 Medlem får ej - i eller utanför Sverige - delta i tävlingar, som har nekats sanktion av SGF.

14.4 Medlem i annan erkänd golfklubb får enligt särskilda föreskrifter mot viss avgift använda sig av klubbens anläggningar.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA MÖTE

§ 15 TIDPUNKT, KALLELSE

15.1 Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av november månad på tid och plats, som styrelsen bestämmer.

15.2 Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla.
Not: Det är tillräckligt att sända en kallelse till familj med mer än en medlem.

5.3 Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga på plats, som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.


§ 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET

16.1 Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

16.2 Förslag (motion) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 15 september.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

17.1 Rösträtt på årsmötet har medlem, som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år samt hedersmedlem.

17.2 Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

17.3 Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17.4 Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

§ 18 BESLUTFÖRHET

Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§ 19 BESLUT OCH OMRÖSTNING

19.1 Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering), om sådan begärs. Beslut efter ja- eller nejrop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
19.2 Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

19.3 Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs, som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).

19.4 Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

19.5 Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet, om röstberättigad medlem begär det.

19.6 Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Om han inte är röstberättigad, avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

19.7 Beslut bekräftas med klubbslag.

Not: Enkel majoritet (en rösts övervikt) är antingen relativ eller absolut. Mer än en rösts övervikt (t ex minst två tredjedelar) kallas kvalificerad majoritet.
Relativ majoritet innebär, att de/den, som har erhållit högsta antalet röster, är valda/vald oberoende av hur nämnda röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
Absolut majoritet utgör mer än hälften av antalet avgivna röster.

§ 20 VALBARHET

20.1 Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben.

20.2 Arbetstagare inom golfklubben får inte väljas till ledamot av styrelsen, eller kommitté och inte heller till revisor i klubben.

20.3 Golfklubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning, att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.

§ 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det
senaste räkenskapsåret.

8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid, som revisionen avser.

11 Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

12 Fastställande av högsta antalet medlemmar av kategorierna aktiva
medlemmar, vardagsmedlemmar, greenfeemedlemmar, och tillfälliga
medlemmar för nästkommande räkenskapsår.

13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14 Fastställande av antalet styrelseledamöter.

15 Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.

16 Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, samt eventuellt fyllnadsval.

17 Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.

18 Val av ordförande och ledamöter i valberedning för en tid av ett år.

19 Övriga frågor.
Not: Fråga får här väckas men inte avgöras

Beslut om stadgeändring eller i fråga, som är av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna, får fattas endast, om ärendet har angivits i kallelsen till mötet.

§ 22 EXTRA MÖTE

22.1 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra möte.

22.2 Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte, när en revisor eller minst hundra av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

22.3 När styrelsen har mottagit begäran om extra möte, skall den inom fjorton dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

22.4 Kallelse med förslag till föredragningslista och
möteshandlingar/beslutsunderlag skall senast sju dagar
före mötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens
anslagstavla.

22.5 Om styrelsen underlåter att utfärda föreskriven kallelse, får den eller de, som har begärt mötet, utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

22.6 Vid extra möte får endast det, som har föranlett mötet, upptas till behandling.

22.7 Om rösträtt och om beslutförhet på extra möte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.

VALBEREDNING

§ 23 SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

23.1 Valberedningen skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter, som utses av årsmötet

23.2 Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

23.3 Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

23.4 Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

REVISION

§ 24 REVISION

24.1 Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmötena granska styrelsens arbete.

24.2 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

24.3 Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast åtta veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast sex veckor före årsmötet.

STYRELSE

§ 25 SAMMANSÄTTNING

25.1 Styrelsen består av ordförande och minst fyra men högst sex övriga ledamöter.

25.2 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare, som behövs.

25.3 Om så många styrelseledamöter avgår före mandattidens utgång att styrelsen inte kan anses beslutför enligt § 27.3
skall styrelsen kalla till extra möte.

25.4 Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 26 ÅLIGGANDEN

26.1 När årsmötet inte är samlat, är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för golfklubbens angelägenheter.

26.2 Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar - svara för golfklubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

26.3 Det åligger styrelsen särskilt att

- tillse att golfklubben följer gällande lagar och bindande regler,

- verkställa av årsmötet fattade beslut,

- planera, leda och fördela arbetet inom golfklubben,

- ansvara för och förvalta golfklubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed,

- lämna revisorerna de upplysningar och handlingar, som behövs, för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed,

- förbereda årsmötet.

26.4 Ordföranden är golfklubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordförande eller annan, som styrelsen utser, träda in i ordförandens ställe.

26.5 I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 27 KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

27.1 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

27.2 Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden, som skall behandlas vid sammanträdet.

27.3 Styrelsen är beslutför, när samtliga ledamöter har kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

27.4 För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

27.5 Vid lika röstetal gäller det förslag, som biträds av ordföranden.

27.6 Röstning får inte ske genom ombud.

27.7 I brådskande fall får ordföranden besluta, att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

27.8 Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och en övrig ledamot.

Protokoll skall föras i nummerföljd.

27.9 Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 28 ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

28.1 Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.
28.2 Den, som har fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke, skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.