Kallelse och handlingar till årsmöte

Årsmöte i Halmstad Golfklubb hålls den 24 november kl. 14.00 i stora konferensrummet på Halmstad Golfklubb

Informationsmöte och årsmöte

Innan årsmötet håller styrelsen och klubbdirektör Christian Jakobsson ett informationsmöte där vi berättar om årets verksamhet samt framtiden för Halmstad Golfklubb. Det finns självklart möjlighet att ställa frågor om klubben och alla delar av dess verksamhet. Informationsmötet sker i stora konferensrummet på Halmstad Golfklubb innan årsmötet med start. 

Nedan hittar ni kallelse och handlingar till årsmötet. Bland annat innehåller de årsredovisningen över det gångna verksamhetsåret, motion från medlemmar och valberedningens förslag om styrelse för 2019/2020. Styrelsen ger också förslag på oförändrade medlemsavgifter för nästkommande säsong och budget för verksamhetsåret.

Trevlig läsning och varmt välkomna den 24 november kl. 14.00

Christian Jakobsson

Kallelse

Medlemmarna i Halmstad Golfklubb kallas härmed till årsmöte i stora konferensrummet på Halmstad Golfklubb söndagen den 24 november 2019, direkt efter informationsmötet. Handlingar till årsmötet skickas ut till medlemmarna via nyhetsbrev, publiceras på www.hgk.se och finns tillgängliga på Halmstad Golfklubb senast en vecka före årsmötet.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1 Mötet öppnas.

2 Fastställande av röstlängd.

3 Fråga om mötet behörigen utlysts.

4 Fastställande av föredragningslistan.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6 Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt eventuellt val av extra rösträknare.

7 Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets överskott.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar

11 Behandling av förslag, som har väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem

12 Fastställande av högsta antalet medlemmar i klubben för nästa verksamhetsår.

13 Fastställande av avgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande året.

14 Fastställande av antalet styrelseledamöter.

15 Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för tiden intill nästa årsmöte. Ordförande under 2018/2019 har varit Rikard Hanson.

16 Val av styrelseledamöter för två år och ev fyllnadsval. Mandattiden utgår för Lars-Peter Harbing, Anders Hanson och Jessika Broström

17 Val av två revisorer och en suppleant för tiden intill nästa årsmöte. Revisorer har varit Per Widell och Yvonne Wennerholm med Peter Willner som suppleant.

18 Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

19 Övriga frågor.

Kommentarer