Kallelse och Årsmöteshandlingar 2019/2020

Kallelse och Årsmöteshandlingar 2019/2020

Informationsmöte den 29 november kl. 14.00
Innan årsmötet håller styrelsen och klubbdirektör Christian Jakobsson ett informationsmöte där vi berättar om årets verksamhet samt framtiden för Halmstad Golfklubb. Christian svarar på föranmälda frågor under informationsmötet och dessa skickas via e-post till christian.jakobsson@hgk.se.

Kallelse till årsmöte
Medlemmarna i Halmstad Golfklubb kallas härmed till årsmöte i Halmstad Golfklubb söndagen den 29 november 2020 kl. 14.00.
Med anledning av den ökande smittspridningen av Covid -19 kommer mötet att hållas digitalt. Anmäl ditt deltagande senast torsdagen den 26 november till kansli@hgk.se. Information om hur du deltar i mötet kommer du att erhålla via mail. Handlingar till årsmötet skickas ut till medlemmarna via nyhetsbrev, publiceras på www.hgk.se och finns tillgängliga på Halmstad Golfklubb senast en vecka innan årsmötet.

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötet öppnas.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om mötet behörigen utlysts.
4. Fastställande av föredragningslistan.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet, samt eventuellt val av extra rösträknare.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets överskott.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.
11. Behandling av förslag, som har väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem.
12. Fastställande av högsta antalet medlemmar i klubben för nästa verksamhetsår.
13. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande året.
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
15. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för tiden intill nästa årsmöte.
Ordförande under 2019/2020 har varit Rikard Hanson.
16. Val av styrelseledamöter för två år och ev fyllnadsval.
Mandattiden utgår för Sten-Erik Carlsson, Andreas Johansson och Eva Östergren.
17. Val av två revisorer och en suppleant för tiden intill nästa årsmöte.
Revisorer har varit Per Widell och Yvonne Wennerholm med Peter Willner som suppleant.
18. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
19. Övriga frågor.

Handlingar till årsmötet inklusive årsredovisningar återfinns här. Inloggning krävs.

Christian Jakobsson, Klubbdirektör

Kommentarer

Fler artiklar